Työnantajan Velvollisuus Huolehtia Työturvallisuudesta

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta säädetään työturvallisuuslaissa ja työsopimuslaissa. Työsopimuslain 2:3 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Työsopimuslain säännöksen kautta työturvallisuudesta tulee työnantajan sopimusperusteinen velvoite.

Työturvallisuuslaissa työturvallisuusvelvoite on ymmärretty laajasti. Lain 9 §:n mukaan Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Työturvallisuus ei saa olla vain muodollista, vaan työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja etukäteen huolehdittava siitä, että vaaratilanteilta vältytään. Valvontaa voi tehostaa esimerkiksi asentamalla työpaikalla valvontakameroita. Valvonnan lisäksi työnantajan on tiedotettava ja pidettävä työntekijät ajan tasalla työpaikan turvallisuudesta ja siihen liittyvistä ohjeista. Vastaavasti uudet työntekijät on perehdytettävä työhön turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Työnantajan on huomioitava jokaisen työntekijän yksilöllisyys ja mahdolliset erityistarpeet. Työsopimuslain 2:3.2 §:n mukaan työnantajan on järjestettävä raskaana olevan työturvallisuus siten, että työstä ei aiheudu haittaa työntekijälle tai sikiön kehitykselle. Vaaraa voivat käytännössä aiheuttaa esimerkiksi kemialliset aineet tai työntekijän jaksamiseen nähden liian kuormittava työ. Raskaana olevan työntekijän turvallisuutta oi parantaa esimerkiksi työtilaa järjestelemällä ja vähemmän vaativien töiden tarjoamisella.

Työturvallisuusvelvoitteen rikkomisesta seuraa työsopimuslain 12:1 §:n mukainen yleinen vahingonkorvausvelvollisuus. Työnantaja voi vapautua vahingonkorvausvastuusta osoittamalla, että vahingon syynä ei ole ollut työnantajan tai hänen edustajansa tuottamus. Työntekijän, joka väittää työnantajan rikkoneen työturvallisuusvelvoitetta, on osoitetta aiheutunut vahinko ja työturvallisuuden vastainen olotila.

Viimesijaisesti (ultima ratio) työnantajan vastuuta työturvallisuudesta sääntelee rikoslaki.  Rikoslain 47 luvun 1 §:n mukaan työturvallisuusrikokseen syyllistyy työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan. Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistö täyttyy myös silloin, kun työnantaja tai tämän edustaja mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Työturvallisuusrikoksesta rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta enintään vuosi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Yksipuolinen tuomio & takaisinsaanti

Yksipuolinen Tuomio & Takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa dispositiivisissa riita-asioissa. Se voidaan antaa, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös jos, vastaaja ei

Lue Lisää »
Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään

Lue Lisää »
Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus auttaa oikeudenkäynnin kustannuksissa. Oikeudenkäynnit ovat Suomessa pitkiä ja kalliita. Oikeudenkäyntikuluihin voi saada apua oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista maksettavasta oikeusavusta. Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka

Lue Lisää »
Scroll to Top