Milloin työsopimuksen voi purkaa koeajalla?

Työsuhteessa noudatettavasta koeajasta säädetään työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä. Sen mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään edellä mainitun työehtosopimuksessa määrätyn koeajan ilmoitusvelvollisuutensa.

Koeajan kuluessa niin työnantaja kuin työntekijäkin voivat laissa muutoin säädettyjä päättämisperusteita noudattamatta purkaa työsopimuksen päättymään sen työpäivän tai -vuoron päättyessä, jonka kuluessa purkamisilmoitus on saatettu toisen sopijapuolen tietoon. Työsuhde päättyy välittömästi, jolloin joko työnantaja tai työntekijä ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättämisperusteena. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin heti päättyväksi, ei kuitenkaan epäasiallisin perustein. Koeajan perusteella tapahtuva purkaminen ei saa perustua syrjiviin eikä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisiin syihin. Epäasiallisena syynä on pidetty muun muassa aiheettomia sairausepäilyjä tai raskautta. Työnantajan purkaessa sopimuksen perusteen tulee olla sellainen työntekijän henkilöön ja hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi työnantajalla on peruste katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa työnantajan sille asettamia vaatimuksia. Työntekijän puolelta epäasiallisena perusteena on pidetty työsopimuksen purkamista pelkästään sillä perusteella, että työntekijä sai uuden työnantajan palveluksesta sovittua paremman vastikkeen.

Sallittu työsopimuksen purkamisen syy koeaikana on esimerkiksi työntekijän henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvä sellainen syy, jonka vuoksi työntekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan sille oikeutetusti asettamia edellytyksiä. Mikäli työsuhteen purkamisperuste on koeaika, tulisi aina selvittää:

1) onko koeajasta sovittu

2) onko työsopimus purettu koeaikana

3) mihin konkreettisiin ja yksilöityihin tapahtumiin työnantaja vetoaa purkamisperusteina ja milloin väitetyt purkamisperusteet ovat tapahtuneet

4) onko työntekijää kuultu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Yksipuolinen tuomio & takaisinsaanti

Yksipuolinen Tuomio & Takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa dispositiivisissa riita-asioissa. Se voidaan antaa, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös jos, vastaaja ei

Lue Lisää »
Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään

Lue Lisää »
Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus auttaa oikeudenkäynnin kustannuksissa. Oikeudenkäynnit ovat Suomessa pitkiä ja kalliita. Oikeudenkäyntikuluihin voi saada apua oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista maksettavasta oikeusavusta. Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka

Lue Lisää »
Scroll to Top