Lakiosa Perinnöstä

Lakiosasta säädetään perintökaaren 7 luvussa. Kyseisen luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet 1 momentissa mainitulle perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakimääräisen perimysjärjestyksen mukainen oikeus lakiosaan kuuluu ainoastaan ensimmäiseen parenteeliin kuuluville perillisille eli rintaperillisille. Ensimmäisen parenteelin sijaantuloperillisellä on itsenäinen oikeus lakiosaan.

Perintökaaren 7 luvun 5 §:n mukaan testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty. Pääsääntöisesti lakiosa on siis mahdollista maksaa rahassa, eikä rintaperilliselle synny minkäänlaista esinekohtaista oikeutta jäämistöesineisiin.

Käytännön esimerkkinä vainaja A:n netto-omaisuus on 100 000 euroa, jonka hän on määrännyt testamentilla kokonaisuudessaan järjestö C:lle. A:lla on kuitenkin rintaperillinen B. Ilman testamenttia B olisi ainoa perijä, ja hänen perintöosansa olisi 100 000 euroa. B:llä on oikeus vaatia lakiosaansa joka on puolet perintöosan arvosta, eli tapauksessa 50 000 euroa. Järjestö C saisi tällöin testamentin nojalla 50 000 euroa.

Lakiosaa on vaadittava. Mikäli perittävä on määrännyt omaisuudestaan testamentilla, on perillisen vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Tämä tulee tapahtua kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Lakiosan saaminen edellyttää, että perillinen tekee testamentin saajalle lakiosailmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa ainoastaan suhteessa testamentin saajaan. Ilmoituksen tulee olla yksiselitteinen niin, että ilmoituksen vastaanottajan voi objektiivisesti arvioida käsittävän sen merkityksen. Jos testamentin saajia on useita, lakiosailmoitus on tehtävä erikseen jokaiselle saajalle. Lakiosaperillisen ei tarvitse vaatimuksessaan yksilöidä lakiosan euromäärää, vaan riittää kun perillinen ilmoittaa vaativansa lakiosaa. Yhden lakiosaperillisen ilmoitusta ei lueta muiden hyväksi, vaan jokaisen on esitettävä vaatimuksensa itsenäisesti. Perintökaaren 7 luvun 11 §:n mukaan perillisen oikeus vaatia lakiosaansa ei siirry hänen velkojilleen.

Voit lukea lisää perinnönjaosta täältä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Perintövero

Perintövero

Perintövero ja lahjaverolain mukaisesti se, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan siitä valtiolle veroa. Perintöveroa ei tarvitse kuitenkaan suorittaa valtionperinnöstä, eikä

Lue Lisää »
Perintäoikeuden Menettaminen

Perintäoikeuden Menettäminen

Perintäoikeuden Menettäminen on juridisesti mahdollista. Perillinen tai testamentinsaaja voi poikkeuksellisesti menettää oikeutensa perintöön tai testamenttiin. Perillisellä tai testamentinsaajalla ei ole oikeutta perintöön tai testamenttiin, jos

Lue Lisää »
Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään

Lue Lisää »
Scroll to Top