Elatusapu

Elatusapu

Elatusapu – Lapsen elatus

Elatusapu määrää lapselle oikeuden riittävään elatukseen. Elatusavusta säädetään laissa lapsen elatuksesta. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Elatusavun määrä arvioidaan lapsen tarpeen mukaan.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lisäksi elatusvastuun arvioinnissa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan. Itsensä elättämiseksi ei kuitenkaan katsota lapsen loma- tai viikonlopputyötä. Vasta lapsen varsinainen työelämään siirtyminen ja itsensä elättäminen ansiontyöllä poistaa elatusvelvollisuuden.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Tämän jälkeen lapsella on kuitenkin oikeus saada avustusta koulutuskustannuksiinsa, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutusavustus voi tulla kyseeseen esimerkiksi lukio-opinnoissa tai muussa keskiasteen koulutuksessa. Koulutusavustuksen harkinnassa otetaan huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Suurin osa elatusapuvaatimuksista koskee tilanteita, joissa lapsi ja toinen vanhempi eivät asu yhdessä. Laki kuitenkin mahdollistaa elatusavun vaatimisen myös perheen yhdessä eläessä, jos vanhempi ei huolehdi lapsen elatuksesta. Tällaiset elatusapuvaatimukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Elatusapua on suoritettava kuukausittain etukäteen, jollei toisin ole sovittu tai määrätty.

Elatusapusopimus

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta keskenään. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatuksesta, asia ratkaistaan käräjäoikeudessa. Elatusasiassa lasta edustaa se huoltaja, jonka kanssa lapsi asuu. Vaikka lapsen kanssa asuva huoltaja edustaa lasta elatusapuasiassa, elatus on juridisesti lapsen varallisuutta. Lapsen huoltajalla on kuitenkin valta määrätä elatuksen käytöstä.

Huomionarvoista on, että mikään viranomainen ei määrää viran puolesta lapselle elatusapua, vaan sitä on aina vaadittava.

Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee selvästi käydä ilmi:

1) lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot

2) elatusavun määrä

3) mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava

4) milloin elatusavun suorittaminen päättyy

5) milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi sekä

6) kenelle elatusapu on suoritettava

Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi lapsen asuinpaikan sosiaalilautakunnalle. Vahvistamisella sopimuksesta tulee täytäntöönpanokelpoinen. Jos elatus jää maksamatta, vahvistettu sopimus voidaan laittaa täytäntöön ja lapselle syntyy oikeus saada elatustukilain mukaista elatustukea.  

Elatusavun muuttaminen

Lapsen elatustarve voi vaihdella lapsen iän ja olosuhteiden perusteella. Myös vanhemman elatuskyky voi muuttua esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi. Tämän takia elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi eri määräisenä eri ajanjaksoilta. Lisäksi elatusapusopimusta on myös mahdollista muuttaa. Muuttaminen voi olla elatusavun alentamista tai korottamista.

Vanhemmat voivat koska vain muuttaa aiemmin vahvistettua elatusapua, oli sitten kyseessä heidän keskinäinen sopimuksensa tai käräjäoikeuden vahvistama elatusapu. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatusavun muuttamisesta, asia voidaan viedä käräjäoikeuteen.

Lain mukaan elatusta voidaan muuttaa alkuperäisen kohtuuttomuuden tai muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Alkuperäisellä kohtuuttomuudella tarkoitetaan sitä, että elatusapu on vahvistushetkellä sovittu liian pieneksi tai suureksi. Muuttuneissa olosuhteissa on puolestaan kyse siitä, että osapuolten olosuhteet ovat muuttuneet elatusavun vahvistamisen jälkeen. Huomionarvoista on, että pienet olosuhteiden muutokset eivät oikeuta elatusavun muuttamiseen, vaan muuttuneiden olosuhteiden on oltava olennaisia.

Vahvistetun elatusavun muuttamista harkittaessa käräjäoikeus voi ottaa huomioon myös kanteen vireille panoa edeltäneen yhden vuoden aikana vallinneet olosuhteet, jos tähän on erityisiä syitä. Elatusavun alentamisen yhteydessä käräjäoikeuden on arvioitava myös mahdollisten kanteen vireillepanon jälkeen maksettujen elatusapujen palauttamista.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Vainoaminen & Lähestymiskielto

Vainoaminen

Vainoaminen on ollut Suomessa rikos vuodesta 2014 lähtien. Vainoaminen liittyy Suomessa tyypillisesti lähisuhdeväkivaltaan ja parisuhteen päättymiseen, kuten esimerkiksi avioeroon. Vainoamiseen syyllistyy se, joka toistuvasti uhkaa,

Lue Lisää »
Isyyden vahvistaminen

Isyyden Vahvistaminen

Isyyden vahvistaminen on säädetty isyyslaissa. Isyyden vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto (entinen maistraatti) tai tuomioistuin. Isyys vahvistamisen jälkeen isyys merkitään väestötietojärjestelmään. Lapsen isyys voi määräytyä Suomessa

Lue Lisää »
Scroll to Top