Oikeusapu

Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään oikeusapulaissa.

Oikeus saada oikeusapua määräytyy henkilön taloudellisen aseman mukaan. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja mahdollisen elatusvelvollisuuden perusteella. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan hänen kuukausittain käytettävissään olevien varojen ja varallisuuden perusteella.

Oikeusapua annetaan joko kokonaan maksuttomana tai osittaisena omavastuuosuutta vastaan. Omavastuu on prosentuaalinen ja se määräytyy hakijan varallisuuden perusteella. Poikkeuksellisesti vakavien väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrit sekä tietyissä tilanteissa rikosoikeudenkäynnin vastaajat voivat saada oikeusapua tuloistaan riippumatta.

Oikeusapua voivat saada yksityishenkilöt. Yritykset ja yhteisöt eivät voi saada oikeusapua. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaansa koskevassa tuomioistuinasiassa. Muissa kuin tuomioistuinasioissa elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua vain erityisestä syystä. Konkurssipesä tai kuolinpesä ei voi saada oikeusapua, mutta kuolinpesän osakkaan on mahdollista saada sitä.

Oikeusavun piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti vain Suomessa käsiteltävät asiat. Ulkomailla käsiteltäviin asioihin henkilö voi kuitenkin saada neuvontaa.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistosta. Oikeusapuhakemuksen yhteydessä hakijan on esitettävä selvitys taloudellisesta tilanteestaan. Päätöksen oikeusavun myöntämisestä tekee oikeusaputoimisto, ellei laissa toisin säädetä. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista. Oikeusapua annetaan lähtökohtaisesti kaikentyyppisissä oikeudellisissa asioissa. Suurin osa oikeusaputoimistoissa käsitellyistä asioista koskevat perhe-, perintö- tai rikosasioita.

Oikeusavun hakija voi saada avustajan ajamaan asiaansa. Avustaja voi olla julkinen oikeusavustaja tai yksityisen avustaja. Yksityisen avustajan on oltava asianajaja tai lakimies, jolla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäyntiasioissa hakija voi itse valita haluaako hän julkisen oikeusavustajan vain yksityisen avustajan hoitamaan asiaansa. Avustajaksi määrätään yleensä hakijan ehdottama henkilö, jos hän täyttää avustajan kelpoisuusvaatimukset eivätkä erityiset syyt vaadi toisin.

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on asian kattava oikeusturvavakuutus, sillä vakuutus on oikeusapuun nähden ensisijainen. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää, jos hakija on varallisuutensa perusteella oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

Oikeusapua voidaan myöntää myös oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittävään osaan. Päätöksen tästä tekee tuomioistuin. Edellytyksenä on, että hakija esittää selvityksen taloudellisista olosuhteistaan sekä selvityksen asian käsittelyn edellyttämistä välttämättömistä toimenpiteistä. Lisäksi edellytyksenä on, että oikeusavun myöntämiseen on erityisiä syitä ottaen huomioon oikeusavun saajan oikeusturvan tarve sekä asian laatu ja laajuus.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Perintövero

Perintövero

Perintövero ja lahjaverolain mukaisesti se, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan siitä valtiolle veroa. Perintöveroa ei tarvitse kuitenkaan suorittaa valtionperinnöstä, eikä

Lue Lisää »
Perintäoikeuden Menettaminen

Perintäoikeuden Menettäminen

Perintäoikeuden Menettäminen on juridisesti mahdollista. Perillinen tai testamentinsaaja voi poikkeuksellisesti menettää oikeutensa perintöön tai testamenttiin. Perillisellä tai testamentinsaajalla ei ole oikeutta perintöön tai testamenttiin, jos

Lue Lisää »
Scroll to Top