Yksipuolinen Tuomio & Takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio & takaisinsaanti

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa dispositiivisissa riita-asioissa. Se voidaan antaa, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös jos, vastaaja ei ole esittänyt vastauksessaan kanteen vastustamiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen. Lisäksi yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös, jos vastapuoli on jäänyt pois istunnosta tai ei ole antanut häneltä pyydettyä kirjallista lausumaa. 

Yksipuolinen tuomio annetaan osapuolen passiivisuuden perusteella. Sen tarkoituksena on tehostaa prosessia ja toimia sanktiona passiiviselle vastaajalle. Yksipuolisessa tuomiossa tuomioistuin hyväksyy kanteen sen sisältöä tarkemmin tutkimatta. Yksipuolista tuomiota ei kuitenkaan saa antaa siltä osin kuin kantaja on luopunut kanteesta tai se on selvästi perusteeton.

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös passiivista kantajaa vastaan. Tällöin kanne hylätään. Yksipuolista tuomiota ei saa antaa siltä osin kuin kanne on selvästi perusteltu tai jos vastaaja on myöntänyt kanteen.

Koska yksipuolisessa tuomiossa ei tutkita asian sisältöä, siihen sisältyy aina riski virheellisestä ratkaisusta. Yksipuoliseen tuomioon ei voi hakea muutosta hovioikeudelta. Yksipuoliseen tuomioon on kuitenkin mahdollista hakea takaisinsaantia. Takaisinsaantia haetaan samalta käräjäoikeudelta, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija hänen läsnäollessaan toimitetussa ulosmittauksessa tai muutoin todisteellisesti on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Jos takaisinsaantihakemus ei tehdä ajallaan, se jätetään tutkimatta ja yksipuolinen tuomio jää voimaan.

Takaisinsaannin avulla asia voidaan saattaa uudestaan tutkittavaksi tuomioistuimeen. Jos takaisinsaantihakemus otetaan käsiteltäväksi, asian käsittelyä jatketaan siitä, mihin jäätiin ennen yksipuolista tuomiota. Käytännössä asia joudutaan usein kuitenkin valmistelemaan uudelleen.

Jos yksipuolinen tuomio on annettu siksi, että asianosainen ei ole noudattanut kehotusta antaa kirjallinen vastaus tai saapua tuomioistuimeen, takaisinsaantihakemuksessa on mainittava sellainen syy tuomion muuttamiselle, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. Jos yksipuolinen tuomio on annettu siksi, että asianosainen ei ole antanut kirjallista lausumaa, jossa ilmenee hänen kantansa pyynnössä esitettyihin kysymyksiin, hänen kantansa on ilmettävä takaisinsaantihakemuksesta.

Huomionarvoista on, että asianosaisella, jota vastaan on annettu toistamiseen yksipuolinen tuomio, ei ole enää oikeutta takaisinsaantiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Vainoaminen & Lähestymiskielto

Vainoaminen

Vainoaminen on ollut Suomessa rikos vuodesta 2014 lähtien. Vainoaminen liittyy Suomessa tyypillisesti lähisuhdeväkivaltaan ja parisuhteen päättymiseen, kuten esimerkiksi avioeroon. Vainoamiseen syyllistyy se, joka toistuvasti uhkaa,

Lue Lisää »
Isyyden kumoaminen

Isyyden Kumoaminen

Isyyden kumoaminen on säädetty isyyslaissa. Lapsen isyys voi määräytyä Suomessa kahdella tapaa. Isyys määräytyy isyysolettaman mukaan, jos lapsi syntyy avioliitossa olevalle äidille. Isyysolettama tarkoittaa sitä,

Lue Lisää »
Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavusta säädetään

Lue Lisää »
Scroll to Top